Общи условия

Общи условия за ползване на интернет сайта Svitaci.com

 

С използване на интернет сайта Svitaci.com, всяко негово меню, категория или подкатегория, секция или подсекция, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено вследствие на използването на този сайт, Вие предоставяте вашето съгласие да бъдете обвързани от настоящите общи условия за ползване на сайта, както и от всички други условия, регламентиращи отделни правоотношения, обусловени от неговото използване. При посочените в предходното изречение хипотези Вие също така предоставяте вашето съгласие за събиране и използване за целите на сайта и обусловените от него правоотношения на предоставената от Вас лична информация. Обвързването от общите и профилираните условия е приложимо както към текущата конфигурация на сайта, така и към всички промени в него, направени под формата на допълнения и изменения или въвеждане на нови менюта, категории, секции и други. Ако не сте съгласни с изложеното или не желаете да предоставите вашето съгласие за обвързване от общите или специалните условия на сайта, не се разрешава да го посещавате, да го използвате или да сте страна в обусловени от него правоотношения.

І. Общи положения

1. Настоящите общи условия преставляват договор за предоставяне от Дружеството Блокчейн Бизнес Солюшънс ЕООД (ЕИК 205752090), със седалище и адрес на управление на дейността: гр. Варна, ул. Петър Енчев 15, ет. 2, ап. 2 (office@svitaci.com), на собствения си интернет сайт Svitaci.com, за осъществяване на виртуални контакти между потребители и уреждат правата и задълженията на потребителите на интернет сайта Svitaci.com, собственост на Дружеството.

2. Страни по настоящия договор са Блокчейн Бизнес Солюшънс ЕООД (ЕИК 205752090) от една страна и всеки потребител, заредил интернет сайта Abeo.bg.

3. Потребителят заявява, че е запознат с настоящите условия за ползване, и всяко активно действие от негова страна, или запазване на пасивно поведение, след като интернет сайтът Svitaci.com е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите условия за ползване.

4. Активно действие представлява кликване/натискане/селектирне на електронна връзка или рекламен банер, отвеждащ потребителя към други интернет страници от сайта Svitaci.com.

5. Запазване на пасивно поведение означава ненапускането на сайта, след като той се е заредил в браузъра на потребителя.

ІІ. Използвани термини

6. Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

Администратор (на сайта)

Блокчейн Бизнес Солюшънс ЕООД (ЕИК 205752090), със седалище и адрес на управление на дейността: гр. Варна, ул. Петър Енчев 15, ет. 2, ап. 2 (office@svitaci.com) ;

Интернет сайт (Уебсайт)

Съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във вашия браузър, при изписване на електронния адрес Svitaci.com;

Потребител

Всяко лице, въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт и съгласно, при наличие на интерес, да извършва покупко-продажби на стоки и/или услуги по електронен път;

Интерфейс

Комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин;

Платформа

Съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт предоставящ достъпна среда на потребителя до възможностите на интернет пространството;

Браузър

Компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни;

Електронна препратка

Връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протокол;

Злоумишлени действия

действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право;

Информационна система / Система

Всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява автоматична обработка на данни;

IP Адрес ("IP address")

Уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа;

Парола

Код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя, и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил;

Потребителско име

Избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си с Дружеството и останалите потребители;

Потребителски профил/ Профил

Обособена част от Уебсайта на Дружеството, съдържаща информация за потребителя, изисквана от Svitaci.com, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява, чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между потребителя и Дружеството;

Случайно събитие

Непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно;

Сайт ("website")

Обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси;

Специални условия

Общи условия в отделен профил (напр. Условия за обслужване на транзакции с банкови карти и др.;

Cookies (бисквитки)

Малки текстови файлове, чрез инсталирането на които, Дружеството осигурява най-добра възможност за ползване на Уебсайта му, чрез съхраняване на информация за стоките/услугите от които се интересува потребителя, така, че да може да му се предлага концентрирана информация при посещението му на Уебсайта

 

7. Използвани съкращения:

 • ГПК - Граждански процесуален кодекс;
 • ЗЕТ - Закон за електронната търговия;
 • ЗЗД - Закон за задълженията и договорите;
 • ЗЗК - Закон за защита на конкуренцията;
 • ЗЗЛД - Закон за защита на личните данни;
 • ЗЗП - Закон за защита на потребителите;
 • ЗТ - Закон за туризма;
 • ТЗ - Търговски закон.

 

ІІІ. Предмет на договора

8. Дружеството предоставя за ползване на потребителите платформа за онлайн обучителни материали, която позволява на потребителите да достигат до разнообразни обучителни ресурси (теми, интерпретации, есета, анализи и др.), чрез интернет сайта си Svitaci.com, при условията на договор за продажби от разстояние, като упражнява пълномощията, дадени му по силата на този договор.

9. Договорът за продажби от разстояние, чрез който потребителят закупува абонамент за използване на платформата, предоставена от Дружеството, предоставя на Потребителя лично, неизключително, ограничено, непрехвърлимо право за използване на всички обучителни материали от всички секции на Svitaci.com, като разрешава на Потребителя да осъществява позволената употреба съгласно Общите условия.

10. Предоставеното право по-конкретно включва: право на Потребителят да използва Съдържанието на Svitaci.com единствено за лична употреба и в съответствие с Обхвата на използването съгласно тези Общи условия. Всички пароли или информация за контролиран достъп, осигурени от Svitaci.com, са конфиденциална информация, за чието опазване отговорност носи единствено Потребителят.

11. Потребителското име, с което потребителя се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на информационната система на Дружеството. Когато потребителят промени потребителското си име, Дружеството не проверява и не носи отговорност за истинността на новото потребителско име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

12. Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до електронната платформа: да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно Дружеството за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на Дружеството и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

13. Освен в случаите когато е изрично уговорено, потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Дружеството.

14. С потвърждаването на тези Общи условия, без промяна на настройките, регистриращото се лице декларира, че е съгласно и приема да получава всички cookies на Дружеството, както и да ги съхранява върху твърдия диск. Въпреки това, всяко регистриращо се лице може да промени настройките на cookies, или да ги блокира по всяко време, като се води от настройките на интернет браузъра, който използва.

15. Всеки потребител следва да е наясно, че потвърждавайки клаузите на тези Общи условия и на техните раздели (приложения), се обвързва със задължението да ги изпълнява както в отношенията си с Администратора на сайта, така и в отношенията си с останалите потребители възникнали в резултат на използването на сайта.

16. За неуредени случаи в договорните отношения възникнали между потребители при сключване на договор между тях чрез използването на сайта, както и при противоречие между клаузите на договор сключен между потребители чрез използването на сайта и клаузите на тези Общи условия и приложенията им, се прилагат клаузите на Общите условия и приложенията им, освен ако изрично не е посочено друго.

ІV. Използване на платформата.

17. За да може да достъпва до определени секции всеки потребител трябва задължително да се регистрира в Svitaci.com, както и да създаде свой профил в платформата. При своята регистрация и той се съгласява с общите условия на сайта, както и с начина му на работа.

18. Създаването на профил се извършва чрез секцията „Регистрация“. За целта потребителят е длъжен да въведе информация във всичките полета, маркирани с * (звезда). Информацията се съхранява в системата с цел идентификация на потребителя и последващ контакт с него при нужда. След попълване на данните на посочения от потребителя мейл се изпраща писмо с линк за активация на профила му.

19. В секция „Профил“ се съдържа въведената от потребителя лична информация, както и информация за активните му абонаменти.

20. Всеки Потребител може да направи и използва само една регистрация /с един профил/. При установяване на повече от един профил /акаунт/, регистриран от един потребител, Svitaci.com има право да изтрие всички профили /акаунти/ на съответния потребител, без да дължи заплащането на обезщетения, неустойки и да дължи връщане на получени суми от съответния потребител, респ. от изтритите профили /акаунти/.

21. В случай на установяване от страна на Svitaci.com на ползване на регистриран профил от повече от един потребители, Svitaci.com има право да блокира профила. Отговорността за ползването на профил се носи от Потребителя, като последният носи отговорност по силата на Общите условия.

22. Всеки Потребител може да сключи договор за допълнителна услуга – абонамент чрез интернет до включените обучителни материали в Svitaci.com срещу заплащане на Възнаграждение за определен период от време „Абонаментен план“.

23. Информация за размера на Възнаграждението и начина на плащане за отделните видове абонаменти е обявена на: https://svitaci.com/user/payment

24. Всеки потребител може да избере вид абонамент и начин на плащане, с което Договорът за абонамент ще се счита за сключен за съответния Абонаментен период.

25. Абонаментният период започва да тече от момента, в който е получено плащането на дължимото възнаграждение. Начините за заплащане са обявени на: https://svitaci.com/user/payment

26. Потребителят се съгласява, че след заплащане на избраният от него абонаментен план и неговото активиране, той няма право да се откаже от заплатената от него услуга до изтичане на срока на избраният от него абонаментен план. 

V. Защита на лични данни

27. Дружеството полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

28. В регистрационната форма, попълвана от потребителя при регистрацията, Дружеството обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. Потребителския профил създаван при първоначалната регистрация е с настройки по подразбиране даващи възможност за свободен достъп до личните данни добавени от потребителя. След регистрацията, ако желае, потребителят има правото и техническата възможност, чрез промяна на настройките по подразбиране, да ограничи или забрани достъпа до личните си данни.

29. Ограниченията относно защитата на личните данни не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай Дружеството има право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

30. Дружеството събира и използва информацията за потребителите, за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Дружеството.

31. С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за покупко-продажба на стоки, сключван от разстояние, чрез даване на съгласие за авансово плащане.

32. Дружеството се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

 1. е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
 2. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
 3. други посочени в закона случаи.

33. С регистрацията си в Svitaci.com, потребителят разрешава в потребителските му профили или на обявения от него E-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от Дружеството.

VІ. Конфиденциалност на комуникацията

34. Потребителите, приемайки настоящите общи условия се съгласяват посочените от тях данни, чрез които може да бъде осъществен контакт с потребителя по електронен път, да бъдат ползвани от Дружеството за изпращане на съобщение за маркетинг и реклама на негови продукти или услуги, както и за статута на възникнали вследствие ползването на сайта Svitaci.com правоотношения. Дружеството предоставя възможност на всеки потребител безвъзмездно и по лесен начин да се откаже от получаването на този вид съобщения, в съответствие с правилата на закона.

VIІ. Авторски права

35. Правата на интелектуална собственост върху всички обекти на интелектуална собственост – материали, бази данни и други ресурси, разположени на Уебсайта Svitaci.com, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения и принадлежат или са били предоставени за ползване на Дружеството и не могат да бъдат използвани от което и да било друго лице в нарушение на действащото законодателство. Правата на интелектуална собственост по отношение на текста и съдържанието на публикуваните оферти принадлежат на публикувалият ги потребител и единствено той носи отговорност за законосъобразното им използване.

36. Всички елементи на съдържанието на Уебсайта Svitaci.com, включително дизайн, домейн име, търговска марка, софтуерни системи, софтуер като услуги, бази данни, текст, рисунки, графики, скици, промишлен дизайн и друга информация или елементи, представляващи обект на интелектуална собственост по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права Закона за търговските марки и географските означения и Закона за промишления дизайн, са интелектуална собственост на Дружеството.

37. Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и други подобни действия на част или цялото авторско съдържание на уебсайтовете на Дружеството без изрично предварително писмено разрешение на Дружеството като носител на авторските права (който легитимира правата си върху съответния продукт по подходящ и общоприет начин) е забранено и се преследва по предвидения от приложимото национално и международно законодателство, уреждащо интелектуалната собственост ред.

38. Който и да е Потребител няма право да запаметява, копира или възпроизвежда сорс кода, части, елементи или материали от Уебсайта Svitaci.com без изрично предварително писмено разрешение на Дружеството.

39. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на Уебсайта Svitaci.com (включително наличните бази данни, търговските марки, промишлени дизайни и други), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, Закон за марките и географските означения, Закон за промишления дизайн принадлежат на Дружеството и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

40. Възможността за ползване от който и да било Потребител, на услугите предоставяни от Дружеството, не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните права на интелектуална собственост на Дружеството и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел, а при позоваване на нея изрично да се посочва, че е свалена от Уебсайта Svitaci.com.

41. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Дружеството, нарушителят дължи на Дружеството неустойка в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава Дружеството от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката.

42. Всеки Потребител се задължава при ползване на Уебсайта и на неговите функционалности да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно Дружеството за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп и ползване извън предоставените, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на Уебсайта Abeo.bg и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва Злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

43. С потвърждаването на тези Общи условия, всеки Потребител се съгласява и признава, че Дружеството притежава всички права, собственост и интерес, включително без ограничение всички права на интелектуална собственост (както е определено по-горе) показването на реклами, технологии, технология за търсене, технологията за сезиране за определени действия, включително подразбиращи се лицензи относно обекти, лицензирани от Дружеството, както и че Потребителят няма да придобива права от системата на Дружеството. Потребителят се задължава да не променя, адаптира, превежда, изготвя производни произведения, декомпилира, разглобява или по друг начин да се опитва да получи бази данни или изходния код за софтуерните услуги, предлагани от Дружеството. Същата забрана важи и за всички опити за достъп до конфиденциална информация или документация, създаване или опит за създаване на заместител или подобна услуга или продукт чрез използване на достъп до системата или фирмена информация, свързана с права на Дружеството. Потребителят се задължава да не използва по какъвто и да е начин, премахва, закрива, или променя авторскоправни правомощия на Дружеството, търговски марки, промишлени дизайни или други права на интелектуална собственост, включени или отнасящи се до който и да е от продуктите или услугите, предлагани от Дружеството.

VIII. Допълнителни условия

44. Дружеството си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия и приложенията им едностранно, без да уведомява за това потребителя.

45. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.4

46. Настоящите Общи условия и/или приложенията им могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от страна на Дружеството. Ако продължите да ползвате сайта, Вие изрично се съгласявате с направените промени.

Всички права запазени!

Последна актуализация на документа: 23.09.2020 г.