"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Разработки по литература за ученици от осми клас. Ако не откриете необходимата Ви тема тук, моля Ви пишете във форумите ни за помощ. Ако искате да помогнете на други, можете да обогатите нашия списък като изпратите разработени от Вас произведения на нашите e-mail адреси.

 • Човекът и родината в поезията на П. Яворов (ЛИС)

  Лириката на Яворов е ранично явление в литературата ни, отвъд което езикът, семантиката, конструирането на поезия не е в традиционния аспект. Яворов преодолява формулите на каноничния език, отказва се от традиционния модел на едно поетино говорене, което извежда на преден план героическите схеми на трагическата национална участ...

  Прочети
 • Как е изграден образът на “българското” в разказа “Дядо Йоцо гледа” (ЛИС)

  Ако има творец, който символизира в най-голяма степен нционалния дух и характер, ако има творчество, което е неразривно свързано с всеки свой ред с народното битие и е същностен изразител на понятието за българско, това са Иван Вазов и неговото творчество. В текстовете си той проследява най-съдбовните мигове от националната история, в които духът ни е поставен на изпитание, когато вярата и достойнството на българина трябва да се отстояват и защитават с цената на живота. Пълнокръвната представа за родината се изгражда именно в неговите творби – това е историческата и съдба, настоящето и надеждите за бъдещето, това са нейните смели синове – духовни и революционни водачи и представители на обикновените хора. Много по-ярко обаче присъства българското като изображение в текстовете, изобразяващи борбата за националното освобождение, отколкото в онези, които имат за основа Следосвобожденската действителност. Само на пръв поглед това е парадокс, защото в свободна България не се

  Прочети
 • Мъдрост и жизнелюбие в цикъла “Под манастирската лоза” (ЛИС)

  Основна теза, която изкусно се появява във всички легенди е дълбоко диалектическото отношение между добро и зло. Доброто е каноничен образец, висша духовна добродетел, но злото е вроденажизненост, житейска и практическа необходимост. В необикновения и мъдър природен разум, в естествения житейски кръговрат доброто и злото са трудно различими страни на битието. Дълбоко имплицирана е същностната идея на Светото писание: “Противоестествеността ражда порок” – деяния на апостолите. Всеки опит на човека да преувеличи значението на доброто и светостта в легендите се превръща в нарушаване на природната хармония. Затова авторът го тълкува като изкушение, зло. Изчезването на злото обезценява доброто. Този нравствен дуализъм разкрива същността на битието, мъдростта и жизнелюбието в “Под манастирската лоза”.

  Прочети
 • Човекът и родовият свят в Ботевото стихотворение “Майце си” (ЛИС)

  Първото стихотворение на Ботев заявява раждането на нов и могъщ глас във възрожденската литература, чието различие от предходната традиция е ярко и неоспоримо. Появява се нов персонаж – не просто болеещ за свободата, а страдалец, изпълнен със съмнения и тревоги, с недоизказана самотност. Тази поезия проблематизира по нов начин българското битие и историческите задачи пред нацията, търси измеренията на универсалното и общочовешкото в рамките на индивидуалното битие, така и в големия живот на колектива. Ботевото творчество подлага на философско осмисляне живота и смъртта, робството и свободата, достойнството и борбата, въобще трайните сюжети на човешкото съществуване.

  Прочети
 • Човекът като творец на живота (Пенчо Славейков) (ЛИС)

  В развоя на националната ни литература името на Пенчо Славейков се утвърждава като символ на новите духовни и естетически потребности на българските творци. Културен идеолог и мисионер, градивна фигура в литературния кръг "Мисъл", Славейков създава богато и многообразно литературно наследство, което представлява отражение на синтеза между традиционния националнохудожествен опит и модернистичните тенденции на световното изкуство. То е доказателство и за променения духовен и естетически ръст на българина. Творчеството на Славейков се отличава със своето тематично многообразие, с богатството си от житейски и идейни мотиви, с опита за проникване в многоликата същност на света и човешката душа. В произведенията си той пресъздава и социално-политическия облик на съвремието, и страниците на патриотическото ни минало, и хармоничното съвършенство на природата ни и трайните форми в националната ни съдба.

  Прочети