"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Разработки по литература за ученици от осми клас. Ако не откриете необходимата Ви тема тук, моля Ви пишете във форумите ни за помощ. Ако искате да помогнете на други, можете да обогатите нашия списък като изпратите разработени от Вас произведения на нашите e-mail адреси.

 • "Тъмен герой" - анализ

  „Малкият човек” от разказа „Тъмен герой” става личност, която се противопоставя на „тъмното време” и „низките страсти” с моралния си избор - да запази самоуважението, градено очевадно в контекста на патриархапните времена, Заглавието включва символа на определението „тъмен” провокативно, защото случката, разказана в присъщия на твореца повествователен модел, поставя проблема за духовната светлина на човека от народните низини. Събитието се разгръща в неговите етапи с богато наслояване на похватите - реплика, диалог, портретна характеристика на централния персонаж, обрисовка на битови ситуации, психологически авторски ремарки и обилен личностен коментар. Съзнанието на читателя се подготвя в шест фрагмента, които разчленяват епизодите от историята на Ненко до послесловието, което нееднородно удвоява дискретния до този момент авторски коментар като пространен нравствено-политически анализ на времето.

  Прочети
 • "Дядо Йоцо гледа" - план-анализ

  "Дядо Йоцо гледа"e изграден върху смислопораждащата корелация „гледане-виждане” (множеството гледащи, но лишени от способност да видят и оценят великото благо – свободата, и един; който вижда, защото не е гледащ) която, чрез синонимните противопоставяния „пасивност-активност”, „статика-динамика”, „повтаряемост-единичност”, „много-един”, „безлично-лично” очертава двата повествователни (наративен и дескриптивен) и двата идейно-емоционални пласта в творбата – романтико-патриотичния, свързан с радостта от свободата и възхвалата на прогреса, и критико-реалистичния, насочен към разкриването на обществените недъзи на новото време

  Прочети
 • "Под игото" - епично повествование за историческия и духовен живот на нацията (план-тезис)

  1. Творчеството на Вазов – художествена изява на едни от най-драматичните и преломни моменти в националното ни развитие; символ на раждането и утвърждаването на новата българска литература; неотделим компонент от историческата ни и културна памет.
  2. Историческото и духовно битие на родината и народа – смислов център в литературното наследство на писателя; основен обект на изображение в поетичния цикъл „Епопея на забравените” и в повестта „Немили-недраги”.
  Логически преход:
  Романът „Под игото” – епично потвърждение на Вазовите творчески пристрастия.

  Прочети
 • Пиянство и пробуждане в "Под игото" - анализ

  Вазовият роман „Под игото” е основополагащ текст в новата българска литература. Освен че е първообразец на жанра, той задава следосвобожденския модел на литературно осмисляне на националната история. Във времето, когато младата българска държава утвърждава своето място в Европа и в света, литературата ни търси възможности за съхраняване на националното съзнание и за помиряване на възрожденската идеология с новите обществено-политически условия след Освобождението. Постигането на българската духовна и политическа независимост е съчетано с разколебаване на възрожденските ценности. Следосвобожденският човек открива в събитията от близкото минало и проявления на националния героизъм, и свидетелства за трагизма на родната история. Колективното съзнание се лута между афиширането на националната гордост и признаването на отчаянието от страдалческата участ на българската общност. Живял и творил на границата между две епохи, чрез романа „Под игото” Вазов създава опори

  Прочети
 • Повестта "Чичовци" - анализ

  Особеностите на българския духовен свят в последните преломни години в историческото битие на народа са в центъра на авторовото внимание в повестта „Чичовци”. С неповторим усет писателят изгражда портрета на българина от тази епоха. Верен на своята творческа мисия – да бъде духовен водач на народа си и изразител на неговите въжделения – той се стреми да разкрие корените на националния характер, да ги осмисли в контекста на своята концепция за историята. В повестта липсва главен герой, липсва последователна сюжетно-събитийна верига, авторовият поглед свободно се премества от едно лице на друго, от едно място и случка – на друго, без видима логическа последователност. И това е естествено, защото художествената задача на Вазов е да създаде колективния портрет на българина от конкретната епоха. В центъра на вниманието му е не толкова случващото се, колкото проявленията на общностния характер в това случване, рефлексията на историческото време в духовния му

  Прочети