"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Разработки по литература за ученици от осми клас. Ако не откриете необходимата Ви тема тук, моля Ви пишете във форумите ни за помощ. Ако искате да помогнете на други, можете да обогатите нашия списък като изпратите разработени от Вас произведения на нашите e-mail адреси.

 • Анализ на цикъла "Зимни вечери" от Христо Смирненски

  В поетическия цикъл „Зимни вечери” столичният град е пресъздаден като пространство на Злото. Той е свят на неправдите, на незаслужената участ, на мрака и студенината, на „зимата” в духовното общуване между хората. Символ е на пустошта, на забравата от Бога, на призрачните селения, но както при символистите, той е и място на порока - с такива конотации са натоварени елегичните картини от стихосбирката „Децата на града”. Битието е изобразено като карнавал на измамници, които купуват с цинизъм всичко, което може да се продава: младост и красота („Цветарка”), плът („Уличната жена”), изкуство („Стрия музикант”). Подобно на символ истинните урбанистични внушения, които представят града като огромно и бездушно каменно вместилище на човешката скръб или като огромен Содом, пред който лирическият Аз тръпне изумен, Смирненски също обрисува „гранитната пазва"" на града, който с „шепот странен" ред

  Прочети
 • Анализ на стихотворението "Ний" на Христо Смирненски

  Лирическият свят на стихотворението "Ний" е двумоделен и контрастен, ценностно разполовен. В него животът властва над човека от социалните низини и го обрича на перманентна агония. Но бъдещето ще преобърне тази парадигма и ще направи страдалеца творец на своята съдба. В това стихотворение, както и в повечето творби на поета, човекът е деперсонализиран, представен като неделима част от множеството, от тълпата. За разлика от поезията на Пенчо Славейков и Дебелянов обаче, тълпата тук не се обвързва с негативни конотации, а е видяна като велика и градивна сила, страдаща в настоящето, но призвана да съгради хармонията на бъдещето.

  Прочети
 • Анализ на стихотворението "Пролетта на робите" на Христо Смирненски

  Стихотворението на Смирненски „Пролетта на робите” е емблематична творба в рамките на корелацията „пролетариат - пролет”. Самото й заглавие актуализира значението на думата „пролет” със значение на освобождение. Тя е сезонът на обновление и възраждане. Още в древните митологични системи с пролетта е свързан основният обреден цикъл, ритуално обозначаващ началото на живота. Ако зимата се обвързва символно със смъртта и края, то пролетта ознаменува новото раждане на човека (разбирано като вътрешно пречистване) и неговия свят. Този възроден свят като че ли се конституира отново - в космологичен, социален и нравствен аспект.

  Прочети
 • Анализ на стихотворението "През бурята" на Христо Смирненски

  Основните понятия, които тази поезия актуализира, преосмисляйки ги с оглед на новата социокултурна реалност, са борба, свобода, робство, братство. В рамките на техния обхват се разгръща идейният и поетическият образен свят в лириката на Смирненски. За разлика от функционирането им във възрожденската идеология обаче, където те са обвързани с проблема на национално освобождение и консолидация на националното съзнание, тук те са социално детерминирани. Борбата е борба за освобождаване от обществената несправедливост на съществуващия ред.

  Прочети
 • Анализ на стихотворението "Към висини" на Христо Смирненски

  Въпреки творчеството на Христо Смирненски може да бъде пълноценно разчетено с оглед на породилата го социокултурна реалност, то далеч надхвърля нейните граници с универсалността на проблематиката си и с не идейната си дълбочина. Обвързаността му с идеологията на комунистическото движение е основана на изконния човешки стремеж към справедливо устроен обществен ред, осигуряващ не само задоволяване на първичните потребности на хората, но и право на свободна изява на духа и реализация на творческия им потенциал. Социалното страдание обаче не може да унищожи полета на духа, копнежа по свобода и красота. Те са част от природата на човека, у когото изначално са заложени стремежът към идеалното и поривът към висините на божественото. Този универсален хуманистичен възглед е базисният концепт в лириката на Смирненски, чието емблематично проявление е идейният свят на творбата „Към висини”.

  Прочети